Stanari zgrada su za Herculaneu građani drugog reda

Otpad uz cestu

Za vas, građane koji stanujete u zgradama, potpuno je svejedno koliko i kakvog otpada ste predali. Gotovo je svejedno i kako ste ga i koliko odvajali. Neshvatljivo je da Grad Pula, unatoč vlastitim odlukama prihvaća nezakonitost rada prihvaćajući izvješća o radu Pula Herculanee d.o.o. Biorazgradivi otpad još uvijek NIJE moguće izdvojeno predati nigdje u Puli. Tim gore, Grad Pula je u naše ime i našim novcem, zbog propusta koji rezultiraju premalim postotkom izdvajanja korisnog otpada, platio gotovo milijun kuna kazne za 2019. godinu, odnosno, prosječno pulsko kućanstvo je iz svog džepa, samo za tu kaznu, platilo 50-ak kuna u 2020. godini!

Građani Pule koji žive u zgradama, za razliku od onih koji žive u privatnim kućama, plaćaju račune na temelju nezakonitog obračuna cijene usluge. Naime, obračun cijene usluge treba biti razmjeran količini (volumenu) predanog otpada. Na računu treba biti iskazan datum, vrijeme i broj pražnjenja spremnika temeljem elektronskog očitanja spremnika.  

Građani koji žive u zgradama obračunatu uslugu plaćaju “po komadu” umjesto po litrama predanog otpada. 

Pula Herculanea d.o.o. postupa nezakonito jer:

  1. NE preuzima biorazgradivi otpad odvojeno od miješanog komunalnog otpada
  2. NE omogućava korisnicima predaju do 3m3 glomaznog otpada na kućnom pragu po pozivu 
  3. NE evidentira elektronski SVAKO pražnjenje spremnika kada se radi o zajedničkim spremnicima građana koji žive u zgradama
  4. NE omogućava korisnicima u zgradama, koji to žele, individualno korištenje spremnika od 60, 80 ili 120 litara.

Cjenik za uslugu prikupljanja komunalnog otpada trebao bi korisnike poticati na izdvajanje korisnog iz miješanog komunalnog otpada tako što će omogućiti plaćanje niže cijene za izvršenu uslugu. Sada to nije slučaj. 

Ne poštujući načelo ONEČIŠĆIVAČ PLAĆA Pula Herculanea d.o.o. svojim nezakonitim djelovanjem destimulira odvajanje korisnog otpada.

Nedosljedno zakonodavstvo

Nacionalno zakonodavstvo već dugo luta u regulativi koja određuje način gospodarenja komunalnim otpadom kao i u odredbama koje jasno definiraju način obračuna i cijenu za javnu uslugu prikupljanja komunalnog otpada. Veliki broj komunalnih poduzeća ima problema uslijed različitog tumačenja postojećih zakonskih odredbi zbog čestih izmjena zakonske regulative, dok je pojedine odredbe Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom Ustavni sud stavio izvan snage. 

Postoje odredbe koje su definirane EU regulativom i našim zakonskim rješenjima koji nisu i nikada neće biti sporne i to su:

  • Obračun cijene javne usluge temeljem načela “onečišćivač plaća“, odnosno, plaća srazmjerno predanoj količini otpada. To znači da svaki korisnik usluge treba na svom računu imati naveden broj pražnjenja spremnika određenog volumena i za to jasno naznačenu cijenu.
  • Mogućnost za odvojeno prikupljanje miješanog komunalnog od biorazgradivog komunalnog i reciklabilnog otpada. To znači da je naše pravo, a i obaveza, kao građana i kao korisnika usluge, odvojeno predavati biorazgradivi komunalni i reciklabilni otpad od miješanog komunalnog otpada.

Grad Pula donio je Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada koja je kroz proteklo razdoblje mijenjana i ima veliki broj spornih odredbi, ali jasno navodi da je Herculane kao davatelj javne usluge dužna provesti navedeni način obračuna cijene za javnu uslugu i odvojeno prikupljati miješani, biorazgradivi i reciklabilni otpad.

Možemo! gospodariti otpadom bez visokih kazni

Unatoč tim odlukama, na izvještaje koje podnosi tvrtka Pula Herculanea d.o.o. Grad Pula nema primjedbi čime odobrava ne samo nezakonito poslovanje nego i nepoštivanje vlastitih odluka, a zbog premalog postotka odvajanja korisnog otpada čak i plaća kazne – u 2020. god za 2019. godinu gotovo milijun kuna.

Infografika - Možemo! zajedno za transparentno i učinkovito gospodatene otpadom u Gradu Puli
Odaberi sliku za uvećanje!