Inicijativa za međustranački sporazum o postizbornom formiranju većine u Gradskom vijeću Grada Pule

Prijedlog međustranačkog sporazuma o postizbornom formiranju većine u Gradskom vijeću Grada Pule

Polazišta

Okolnosti stvorene dugogodišnjom vladavinom IDS-a, koje su dovele Pulu u stanje stagnacije i propadanja, uzrokovane su  klijentelističkim načinom vladanja i korupcijom. Takve okolnosti, kao i činjenica da se one neće promijeniti bez promjene političke većine, zahtijevaju postizanje postizbornog međustranačkog sporazuma radi ostvarivanja zajedničkog cilja: promjene modela upravljanja  i promjene političke kulture u gradu. Javna uprava mora postati servis građana, a donositelji odluka odgovorni za upravljanje javnim dobrima i financijama grada.  

Potpisnici ovog sporazuma usuglašeni su oko uzroka krize u Puli, a ovim se sporazumom utvrđuju načini njenog prevladavanja. Potpisivanjem sporazuma potpisnici se obvezuju i međusobno i prema građanima da će stvaranjem većine u Gradskom vijeću implementirati odluke kojima će se koruptivni model upravljanja zaustaviti, te da će koristiti sve mehanizme i alate koje Gradsko vijeće kao predstavničko tijelo građana ima za transformaciju gradske vlasti u transparentan, odgovoran, dostupan i efikasan servis građana.  

Usuglašavanje pretpostavki za suradnju iz ovog međustranačkog sporazuma predstavljaju osnovu i minimalne uvjete koalicijskog sporazuma nakon drugog kruga izbora za Gradonačelnika i formiranja Gradskog vijeća.

Prijedlog međustranačkog sporazuma o postizbornom formiranju većine u Gradskom vijeću Grada Pule

Potpisom ovog sporazuma stranke potpisnice se obavezuju da neće u postizbornu koaliciju s IDS-om i/ili HDZ-om.

Programski ciljevi suradnje i koraci u transformaciji modela upravljanja: 

Uspostava transparentnosti i dostupnosti podataka javne uprave, te građanske kontrole postupanja tijela javne vlasti 

– donošenje odluke Vijeća  kojom se osigurava građanima/kama Pule dostupnost proračunskih podataka što uključuje plan i potrošnju javnih sredstava u realnom vremenu na najdetaljnijoj proračunskoj razini;

– uspostava transparentnog sustava podataka o provedbi postupaka javne nabave u realnom vremenu; 

– uspostava sustava praćenja koruptivnih rizika u javnim nabavama i izvještavanja Vijeća i građana o rezultatima javne nabave; 

– uvođenje sustava Otvorenih podataka: otvoreni podaci odnose se na informacije koje su prikupila, proizvela ili platila tijela javne uprave  i koje će biti slobodno dostupne za ponovnu upotrebu u bilo koju svrhu. Otvoreni podaci bit će sabrani i dati javnosti na uvid u standardiziranim otvorenim formatima, te će biti interoperabilni kako bi se pružila mogućnost spajanja različitih setova podataka.

Uključivanje građana u donošenje odluka i jačanje mjesne samouprave 

 • donošenje odluke o modelu sudjelovanja građana u planiranju proračuna (participativni proračun); 
 • jačanje zakonske funkcije mjesne samouprave o neposrednom sudjelovanju građana u donošenju odluka u lokalnim poslovima:
 • donošenje odluke o obaveznom sazivanju zborova građana u slučaju izmjena i dopuna prostornih planova te za potrebe odlučivanja o prioritetima malih komunalnih akcija;
 • donošenje odluke o povećanju iznosa sredstava za mjesnu samoupravu za male komunalne akcije;

     –   sazivanje javnih rasprava za odlučivanje o pitanjima koja su važna za razvoj grada i kvalitetu života.

Demokratizacija nadzora i povećanje transparentnosti i učinkovitosti rada javnih poduzeća u vlasništvu grada Pule 

 • donošenje odluke kojom se od javnih poduzeća u vlasništvu Grada Pule zahtijeva da u poslovanje i izvještavanje uvedu socijalne, ekološke i ekonomske kriterije u skladu s godišnjim ciljevima koje bi uprava trebala ostvariti. Takvi kriteriji će primjerice biti kvaliteta usluge, cjenovna i fizička dostupnost usluge, financijska održivost, uvjeti rada, zaštita okoliša, efikasnost i transparentnost upravljanja;
 • donošenje odluke i razrada modela sudjelovanja građana u nadzornim odborima javnih poduzeća te u drugim tijelima formiranima u tu svrhu (uspostava javnog nadzora i demokratizacija nadzora); 
 • uspostava sustava zapošljavanja i napredovanja u javnim poduzećima na temelju razine stručnosti i kompetencija. 

Javni interes kao temelj urbanog planiranja i donošenja odluka o raspolaganju javnim dobrima i imovinom grada 

 • potpisnice sporazuma obavezuju se racionalno raspolagati zemljištem u vlasništvu Grada Pule, budući da je to zemljište najveći potencijal lokalnog gospodarskog razvoja, te će iz tog razloga napraviti cjelovitu i točnu evidenciju nekretnina, program upravljanja tim javnim dobrima koji će se sastojati od popisa imovine, podacima o dosadašnjem raspolaganju i predviđanjima o budućem raspolaganju, plan kupovine novih nekretnina te sve te informacije učiniti javnima; 
 • potpisnice sporazuma obvezuju se ponovno uvesti obavezu izrade urbanističkih planova uređenja, te napraviti reviziju GUP-a s naglascima na: 

  a) vraćanje obveze izrade detaljnih planova za neizgrađene dijelove grada bez infrastrukturnih sadržaja, za koje treba planom predvidjeti osim komercijalne gradnje i javne sadržaje (ulica, park, vrtić, škola, dom za starije, sportski rekreativni sadržaj za stanovnike kvarta i sl…); kao i za povijesnu jezgru

b) evidenciju i zaštitu kvalitetne vegetacije postojećih i  uređenih zelenih površina i onemogućavanje bilo kakve gradnje na takvim površinama;

c) šetnicu i sadržaje uz more strogo namijeniti za javne funkcije u službi građana – sport, rekreacija i manje ugostiteljske sadržaje;

d) nove investicije usmjeriti na već izgrađena područja (brownfield) koju su bila namjenjene industriji i/ili su imali funkciju vojnih objekata – projektima kvalitetnim za grad; krenuti u zahtjeve za rješenjima vlasništva prema nacionalnim institucijama;

 • potpisnice sporazuma obavezuju se donijeti odluku o zabrani prodaje gradskog zemljišta bez urbanističkog plana uređenja, s definiranim površinama javne namjene, koje se izuzimaju od prodaje;
 • potpisnice sporazuma se obavezuju donijeti odluku kojom će se onemogućiti prenamjene zemljišta iz negrađevinskog u građevinsko osim u slučaju potrebe gradnje javne namjene ili javnih potreba (javna stanogradnja stanovanje, javni sadržaji);
 • sve se potpisnice obvezuju da će sve gradske plaže izuzeti od koncesija za gospodarsko korištenje za sadržaje koje je moguće provoditi putem koncesijskih odobrenja; 
 • sve se potpisnice obavezuju da će se za budućnost Muzila provesti postupak participativnog planiranja u koji će se uključiti sva zainteresirana javnost te na temelju toga izmijeniti Prostorni plan uređenja Grada Pule i Generalni urbanistički plan uređenja Grada Pule, a od nadležnih institucija, vlasnika, zahtijevati urgentno otvaranje lokacije građanima.

     Uspostava efikasnog i pravednog sustava gospodarenja otpadom 

 • potpisnice sporazuma obavezuju se žurno donijeti odluke  o mjerama potrebnim za sprječavanja širenja štetnih emisija s Kaštijuna i osiguranja zdravog okoliša za stanovnike;
 • potpisnice se obvezuju donijeti niz odluka s ciljem stvaranja i izgradnje zatvorenog sustava gospodarenja otpadom sa sortirnicom, drobilicom, bioplinskim postrojenjem i centrom za ponovnu uporabu otpada;
 • potpisnice se obvezuju na donošenje odluka Vijeća grada Pule potrebnih radi sprječavanja gomilanja glomaznog otpada na javnim površinama; uvođenje sustava odvojenog prikupljanja biootpada; omogućavanje odvajanje otpada na kućnom pragu i naplatu po količini nerazvrstanog otpada; 
 • potpisnice se obvezuju da će donijeti odluke kojima će se povećati efikasnost gradskog komunalnog poduzeća i time spriječiti visoke troškove koje privatne tvrtke naplaćuju za usluge koja komunalna poduzeća mogu obavljati samostalno.

     Horizontalne mjere

 • potpisnice sporazuma obvezuju se provoditi politike rodne ravnopravnosti i antidiskriminacijske politike prema svim manjinama, te stvarati atmosferu otvorenog i tolerantnog grada i zajednice; 
 • potpisnice sporazuma obvezuju se aktivno poticati inkluziju osoba s invaliditetom, te osigurati primjenu univerzalnog dizajna; 
 • sve se potpisnice obavezuju da neće koristiti prikriveno političko oglašavanje u medijima javnim novcem;
 • sve se potpisnice obvezuju da će iskorijeniti zapošljavanje u javnim službama na temelju nepotizma ili druge vrste pogodovanja.