Možemo! Pula – Program za lokalne izbore 2021.

ODGOVORNO I TRANSPARENTNO UPRAVLJANJE

Iskoristit ćemo prednosti današnje tehnologije koja omogućava da svatko ima uvid u svaku kunu potrošenog javnog novca. Uspostavit ćemo mehanizme odgovornosti i uključenosti građana/ki u nadzor i odlučivanje. Stvorit ćemo uvjete i iskoristiti potencijal najboljih kadrova koje Pula može ponuditi kako više nikada ne bi bila potrebna stranačka iskaznica ili obiteljska veza za zapošljavanje. 

Omogućavanje nadzora nad svakom potrošenom javnom kunom 

Uspostavit ćemo mehanizme javnog uvida i nadzora nad radom gradske vlasti potpunim otvaranjem svih stavki proračuna Grada građanima/kama na jednostavan način. Objavit ćemo i omogućiti lako pretraživanje svih računa kako bi se mogla nadzirati svaka potrošena kuna javnog novca. Trošenje javnog novca prikazat ćemo na način da se može pratiti ostvarenje zacrtanih ciljeva po pojedinim područjima i u vremenskim nizovima koji omogućavaju usporedbu promjena nastalih s promjenom političke vlasti. Puljanke/i će tako po prvi put imati priliku jednostavno shvatiti kome odlazi novac, koliko i zašto. Takav način otvorenosti javnih financija prvi je korak u suzbijanju klijentelizma i korupcije u gradu.

Uvođenje odgovornosti za rad i rezultate

Odredit ćemo ciljeve i prioritete razvoja po pojedinim područjima i uvesti mehanizme praćenja njihova ostvarenja. Uvest ćemo praksu povratne sprege između mišljenja građana o radu gradske vlasti i odgovornosti pojedinaca u gradskoj upravi na svim radnim mjestima i političkim funkcijama. 

Ocjenjivat ćemo upravljanje i učinak rada komunalnih poduzeća prema socijalnim, ekološkim i ekonomskim kriterijima te godišnje ciljeve koje bi uprava trebala ostvariti. Takvi kriteriji će primjerice biti kvaliteta usluge, cjenovna i fizička dostupnost usluge, financijska održivost, uvjeti rada, zaštita okoliša, efikasnost i transparentnost upravljanja. Javna poduzeća će tako ostvarivati veću društvenu vrijednost i financijsku racionalnost, uz povećanu zaštitu okoliša. Širim društvenim nadzorom upravljanja uklonit ćemo stranačku upravljačku logiku, dnevnopolitičke pritiske, korupciju i klijentelističke mreže. 

Prekinut ćemo praksu pokrivanja lošeg poslovanja rastom cijena usluga. Strateški važne tvrtke za Grad kao Vodovod Pula, Pula Herculanea, Pragrande, Kaštijun i druge, koje su prirodni monopolisti, trenutno mogu podići cijene radi ostvarivanja veće dobiti jer izostaje tržišna kazna. Pritom se zanemaruje visok društveni trošak te su, što je još i gore, ti potezi često vođeni partikularnim stranačkim interesima, klijentelističkim praksama i neznanjem. 

Uvođenje javnog nadzora nad radom gradskih poduzeća 

Oni koji obavljaju javne dužnosti moraju biti pod javnom kontrolom. U Puli nisu nikada uvedeni elementi javnog nadzora nad radom komunalnih poduzeća, a bez toga nije moguće spriječiti korupciju i klijentelizam te posljedičnu neefikasnost u raspolaganju javnim resursima. Mi ćemo demokratizirati upravljanje javnim poduzećima kroz civilni nadzor u nadzornim odborima i drugim tijelima koja će uključivati korisnike javnih usluga, nezavisne stručnjake, radnike i zainteresirane društvene skupine. Na taj način ćemo spriječiti zloupotrebu političkog utjecaja imenovanjem članova nadzornih odbora prema političkoj podobnosti. 

Javna poduzeća mjesto su za zbrinjavanje političkih istomišljenika i njihovih obitelji, kao i nagrada za političku lojalnost, gdje stručnost nerijetko nema nikakvu ulogu. Dugoročna šteta takvog kadroviranja vidljiva je na svakom koraku u gradu. Da bismo onemogućili takve prakse, uvest ćemo mehanizme javnog nadzora nad provedbom natječaja za poslove u gradskoj upravi i komunalnim poduzećima.

Veća prava i financiranje mjesne samouprave 

Pula će postati grad aktivnih građana koji su angažirani oko svojih susjedstava i javnih prostora, grad koji čuje glas građana, traži njihov angažman i za to osigurava sredstva.

Stvorit ćemo snažnu mjesnu samoupravu koja će djelovati na principima otvorenosti, transparentnosti, funkcionalnosti, zakonitosti, participativnosti i responzivnosti, poštujući smjernice Europske povelje o lokalnoj samoupravi i Protokola o pravu na sudjelovanje u poslovima lokalnih vlasti. Oni na čiju kvalitetu života određene odluke najviše utječu moraju imati zagarantiranu priliku javno se izjasniti o svojim interesima, potrebama i željama na adekvatan način.

Povećat ćemo iznos sredstava za mjesnu samoupravu. Sredstvima će samostalno upravljati mjesni odbori uz obvezno suodlučivanje građana kroz model participativnog proračuna. Umjesto dosadašnjih davanja prijedloga, građani će zaista imati pravo odlučivanja na što će se i na koji način predviđena sredstva utrošiti. Vijeća mjesnih odbora bit će obvezna sazivati zborove građana i provoditi donesene odluke. Time ćemo zaista ostvariti zakonsku funkciju mjesne samouprave o neposrednom sudjelovanju građana u donošenju odluka u lokalnim poslovima. Uz model participativnog proračuna propisat ćemo i obvezno sazivanje zborova građana u slučaju izmjena i dopuna prostornih planova te u ostalim pitanjima od velikog utjecaja na život građana.

Građani i građanke uključeni u odlučivanje

Razvojni prioriteti trebaju biti definirani u otvorenim demokratskim procesima s građanima i usmjereni na povećanje kvalitete i standarda života ljudi uz ekološku odgovornost prema sadašnjim i budućim generacijama. Oni na koje se odluke odnose moraju imati mogućnost sudjelovanja u donošenju tih odluka. U tu svrhu ćemo postojeće mehanizme uključivanja građana u odlučivanje, koji su se do sada uvijek provodili samo da bi se zadovoljila forma, učiniti djelotvornima. U postupcima javnih savjetovanja za sve gradske odluke po prvi puta će građanke/i Pule tako zaista moći ostvariti utjecaj.  Druge oblike uključivanja građana u odlučivanje provodit ćemo putem edukacije, anketa, javnih tribina i grupa za konzultacije. Za najvažnija razvojna i druga pitanja provodit ćemo lokalne referendume. Za mjesne odbore ćemo uvesti obavezu sazivanja mjesnih zborova i to prilikom donošenja novih ili izmjena prostornih planova i načina trošenja proračunskog novca dodijeljenog svakom mjesnom odboru. Proširit ćemo mrežne servise namijenjene građankama/ima. Uz participaciju građana ćemo izrađivati nove odluke kojima ćemo uspostaviti bolji komunalni red (razne Odluke grada koje se odnose na postupanje s otpadom, kućnim ljubimcima, domaćim životinjama, korištenjem javnih površina za gospodarske namjene i sl). 

Uvest ćemo sustav otvorenih podataka

Učinit ćemo netransparentnu i zatvorenu vlast transparentnom, javno odgovornom i otvorenom uvođenjem sustava otvorenih podataka. Otvoreni podaci odnose se na informacije koje su prikupila, proizvela ili platila tijela javne uprave  i koje su slobodno dostupne za ponovnu upotrebu u bilo koju svrhu. Otvoreni podaci bit će sabrani i dati svima na uvid u standardiziranim otvorenim formatima, te ćemo se voditi principom interoperabilnosti odnosno mogućnošću spajanja različitih setova podataka. Otvoreni podaci mogu doprinijeti poboljšanju učinkovitosti javnih usluga, omogućiti nadzor nad racionalnošću trošenja javnog novca, gospodarstvo može imati koristi od lakšeg pristupa informacijama i stvarati nove usluge i poslovne modele. Otvoreni podaci omogućavaju dodanu gospodarsku i društvenu vrijednost, pridonose konkurentnosti gospodarstva, učinkovitosti javne uprave i stvaranju novih radnih mjesta. 

ZELENI PLAN ZA PULU

Naš program počiva na viziji razvoja zelenog grada koja se sastoji od niza promišljenih i budućnosti okrenutih ekonomskih i socijalnih politika. Razvojni model koji zastupamo demokratizira zajednicu, jača energetsku i prehrambenu neovisnost, smanjuje ekološki otisak, osnažuje zdravlje i osigurava slobodu izražavanja i kulturno-umjetničko stvaralaštvo. Unaprijedit ćemo obrazovanje, poticati istraživanja i inovacije, te pripremiti gospodarstvo za zelenu budućnost i jačanje konkurentnosti. 

Ovaj trenutak vidimo kao nužnu točku preokreta kako bi naš grad razvio veću otpornost na buduće izazove koji sigurno dolaze s klimatskim promjenama. Moramo hitno djelovati kako bismo spriječili posljedice klimatskih promjena na društvo i ekonomiju, nudeći provediva rješenja kojima ćemo izgraditi uspješniji, solidarniji i otporniji grad. 

Naš se program zasniva na ideji kružnog gospodarstva – potaknuti gospodarski potencijal tako da on postane produktivniji uz korištenje manje resursa. Kružno gospodarstvo pretpostavlja ne samo smanjivanje nastanka otpada na najmanju moguću mjeru, već izbjegavanje stvaranja otpada i njegova preobrazba u visokokvalitetnu sirovinu, produljivanje životnog ciklusa materijala i proizvoda i njihova ponovna upotreba. Moramo pripremiti naše gospodarstvo za održiviju zelenu budućnost, ojačati konkurentnost, zaštititi okoliš i osigurati veća prava potrošačima.

Strategijama razvoja do optimalne ravnoteže poslovne klime i grada ugodnog za život

Dugoročna uspješnost grada zahtijeva diverzifikaciju gospodarskih aktivnosti, kako bi se smanjila njegova ovisnost i rizik od neuspjeha uslijed globalnih ili lokalnih ekonomskih promjena. Građanima ćemo predložiti smjer razvoja temeljen na zadržavanju i privlačenju mladih, obrazovanih, inovativnih stvaratelja vrijednosti. Učinit ćemo ga privlačnim u svim segmentima funkcija, od zapošljavanja, zdravlja, sigurnosti, obrazovanja, zabave, kulture, rekreacije, sporta i čistog okoliša. Cilj nam je da zajednica dobije mogućnost sudjelovanja u održivoj, inkluzivnoj i rastućoj ekonomiji u kojoj se rad cijeni i omogućava dostojanstven život, a poslodavac doprinosi zajednici i očuvanju okoliša. Naši strateški prioriteti su zelena inovativna radna mjesta, uvođenje IT rješenja za pametne gradove, održiva urbana mobilnost, promicanje zdravlja i prevencija bolesti, uspostava i njega zelenih zona i veća angažiranost građana u odlučivanju.

Prostorna rješenja, kratkoročne i dugoročne planove ćemo prilagoditi našoj viziji Pule kao  „grada koji živi na moru, grada novih ideja i zelenog poslovanja, s najvišom kvalitetom okoliša i po mjeri svih Pulaženki i Puležana“. Gospodarstvo mora služiti povećanju kvalitete  i standarda života u gradu.    

Favorizirat ćemo brownfield investicije tj revitalizaciju napuštenih prostora i zgrada, umjesto zauzimanja zelenih ili poljoprivrednih površina. Brinut ćemo da investicijski projekti rezultiraju povećanjem kvalitete života građana/ki, pritom čuvajući okoliš i zdravlje. Preispitat ćemo GUP-om utvrđenu namjenu za Muzil – turistički sadržaji  i golf igralište – te u suradnji s građanima/kama pronaći rješenje koje je u dugoročnom interesu svih. 

Gradskom imovinom ćemo upravljati na način da joj damo novi sadržaj i ostvarimo novu vrijednost za sve građane Pule ili kvarta.

Na participativni način ćemo planirati prenamjene i ostalih napuštenih zona na pulskoj obali i zaleđu, kako bi sadržaji odgovarali interesima i potrebama njenih stanovnika. Posebnu pažnju posvetit ćemo revitalizaciji pomorskog prometa i željeznice kao pripremu za ulazak u schengen zonu. 

Prema trenutno važećem GUP-u, Pula ima veliki dio zemljišta koje je namjenski definirano kao građevinsko ali je još neizgrađeno. Smatramo da su te površine dostatne za razvoj Grada te da nema potrebe za daljnje širenje građevinske zone na račun vrijednih parkova, zelenila ili poljoprivrednog zemljišta. Unutar urbane strukture Grada formirat ćemo mrežu raznolikih zelenih  zona:  urbanih parkova, šuma i parkova van grada, zelenih trgova i zelenila uz prometnice. Provedba tog koncepta će biti prioritet u svim gradskim strateškim odlukama. Širenje građevinske zone neće biti moguće ‘točkastim’ urbanizmom koji ima za rezultat  probitak pojedinca uz nužno smanjenje okolišnih vrijednosti grada, već sveobuhvatnom planskom regulacijom određenog područja temeljem potreba razvoja grada.

Financijski racionalno i djelotvorno gospodarenje otpadom

Naš je cilj izgraditi infrastrukturu i komunalnu uslugu koja će rezultirati smanjenjem količina otpada, dostizanje zakonom propisanih ciljeva recikliranja kao i prelazak na pravednu naplatu odvoza kućnog otpada po predanoj količini. Spriječit ćemo širenje nesnosnih smradova s Kaštijuna i osigurati stanovnicima zdrav okoliš. 

Uz manje troškove izgradit ćemo učinkoviti sustav koji će kao rezultat imati uredniji grad i naplatu preuzimanja otpada po načelu “tko više otpada proizvede – više plaća”. Vodit ćemo se načelom učinkovitosti i financijski najoptimalnijim rješenjima. Zaustavit ćemo gomilanje glomaznog otpada na javnim površinama; uvest ćemo sustav odvojenog prikupljanja biootpada; omogućit ćemo i građanima koji žive u zgradama odvajanje otpada na kućnom pragu; onemogućit ćemo monopol i ucjenu privatnih tvrtki koje danas skupo naplaćuju neučinkovitost pulskog komunalnog poduzeća. Osigurat ćemo učinkoviti rad komunalnog redarstva u cilju sprječavanja komunalnog nereda.

Sredstvima iz EU fondova izgradit ćemo zatvoreni sustav gospodarenja otpadom sa sortirnicom, drobilicom, bioplinskim postrojenjem i centrom za ponovnu uporabu otpada. Takvim sustavom smanjit ćemo količine otpada koje se dovoze na Kaštijun. Riješit ćemo probleme koje danas vidimo i osjećamo s Kaštijuna, koji se pokušavaju riješiti trošenjem milijuna našeg novca bez ikakvog rezultata. 

Poticanje gospodarstva za zelenu budućnost i jačanje konkurentnosti  

Poticat ćemo, financijski i na druge načine tvrtke u privatnom i javnom sektoru na ulaganja u zelene tehnologije i proizvodnju proizvoda i usluga kojima Pula želi biti primjer za ulaganja u kružnu ekonomiju i otvaranje zelenih radnih mjesta (proizvodnja proizvoda iz otpadne plastike, drva i sl), IT zelena rješenja za gospodarenje otpadom i smanjenje emisija stakleničkih plinova, IT rješenja za pametne gradove i sl. 

Cilj je izraditi gradsku politiku, mehanizme i linije financiranja za istraživanje i razvoj  te za razvoj zelenih  inovacija i tehnologija te stvaranje gradskog institucionalnog okvira, procedura i programa pružanja potpore. Cilj nam je  uspostaviti i provesti program transformacije Pule u zeleni i moderan grad za 21. stoljeće. 

Europska Komisija putem Zelenog plana i Plana za oporavak i otpornost želi vidjeti strateška ulaganja i strukturne reforme koje vode prema klimatskoj neutralnosti, novom gospodarstvu koje je održivo, uključivo i pravedno, a putem zelene i digitalne tranzicije. Pobrinut ćemo se da dostupna sredstva Hrvatskoj za oporavak i otpornost u Puli iskoriste maksimalnio. 

Isplanirat ćemo, urediti i komunalno opremiti industrijsko-obrtničku zonu. 

Značajne investicije predviđamo i u sektoru socijalnog poduzetništva, odnosno u aktivnosti kojima je cilj rješavati konkretne društvene probleme ili potrebe i kojima cilj nije kontinuirani rast profita, već ulaganje u kvalitetna radna mjesta i razvoj lokalne ekonomije. 

Mala poduzeća imaju niske kapacitete za investiranje u razvoj i inovacije, i takvu ćemo  ekonomsku strukturu mijenjati ciljanim potporama koje usmjeravaju poduzeća u organski rast. Educirati ćemo male poduzetnike o mogućnostima i načinu povlačenja EU sredstava u okviru dostupnih sredstava za oporavak  i otpornost. 

Umjesto dosadašnjeg načina dodjele zakupa gradskih prostora putem licitacija uvesti ćemo pravedniji i organiziraniji sustav koji će doprinijeti oživljavanju starogradske jezgre. Strateškim planiranjem funkcije pojedinih dijelova grada oživjeti će se i drugi dijelovi grada gdje će prostore koristiti oni koji ispunjavaju kriterije zelene ekonomije, poticanja lokalnih proizvoda i roba kao i cjelogodišnji rad.

Turizam u dugoročnom interesu lokalne zajednice

Turizam mora prvenstveno biti održiv i u funkciji povećanja standarda i kvalitete života, tj. turizam dodanu vrijednost mora ostvariti za lokalno stanovništvo, ujedno štiteći prirodnu i kulturnu baštinu. Zato ćemo razvoj turističke djelatnosti planirati na način uravnotežen između potreba turističke industrije i lokalnog stanovništva, primjerice u opskrbi električnom energijom, vodom, očuvanim priobaljem, zaštitom prirode, protočnim kretanjem, bez betonizacije i pretjerane gradnje koja zauvijek uništava prostor i umanjuje atraktivnost turističke destinacije. Onemogućit ćemo planiranje turističkih resorta zatvorenog tipa i druge neokolonijalističke projekte kojima se želi privatizirati najveći i najljepši dio pulskog priobalja. Onemogućit ćemo 99-godišnje koncesije na pomorsko dobro u Puli, kojima se praktički želi eksteritorijalizirati pojedine lokacije od lokalne uprave, što neminovno dovodi do mogućnosti zabrane pristupa građanima od strane koncesionara, te ostale planirane preduge koncesije na pomorsko dobro za banalne sadržaje.

Lokalna zajednica mora biti ključni igrač u razvoju turizma, pa odabir lokacije, investitora i projekta mora biti utemeljen na dugoročnim interesima lokalne zajednice.

Poljoprivreda i ribarstvo – od polja i mora do stola     

Poticat ćemo pravedni i zdrav prehrambeni sustav koji je prihvatljiv za okoliš. Politikom „od polja i mora do stola” povećat ćemo kvalitetu prehrane u lokalnoj zajednici i podupirati djelovanje poljoprivrednika i ribara koji su presudni u njezinoj provedbi. Osigurat ćemo da se javni novac namijenjen za nabavu hrane za javne ustanove i institucije koje su obveznici Zakona o javnoj nabavi vraća u lokalnu zajednicu i postane motor razvoja lokalnih OPG-ova i zadruga. Glavni  su nam ciljevi povećanje lokalne poljoprivredne proizvodnje i lokalne potrošnje putem javne nabave, te promocija i poticaj ekološki proizvedenoj i zdravoj hrani. Poljoprivredna se proizvodnja ne može sagledati samo u okvirima granica Grada Pule već se nužno mora uzeti u obzir šire područje Puljštine koje obuhvaća i okolne općine gdje se hrana uzgaja i plasira u Puli. Da bi omogućili organizirani plasman lokalno proizvedenih proizvoda, uspostavit ćemo suradnju s OPG-ovima, poljoprivrednim udrugama i zadrugama, te ekološkim proizvođačima radi osmišljavanja i realizacije projekta  veletržnice poljoprivrednih proizvoda s “burzom”. 

Navedenim i drugim mjerama stvorit ćemo perspektivu za bavljene poljoprivredom, stabilnost tržišta za OPG-ove, te kvalitetu hrane u jaslicama, vrtićima, bolnicama, školama, studentskoj menzi i javnim institucijama. Stvorit ćemo lokalno tržište za proizvode OPG-ova, osigurat ćemo im temelje za daljnji razvoj i udruživanje kroz koje bismo višak lokalnih proizvoda mogli preusmjeravati u turističko tržište, odnosno uvjete za isplativost investiranja u lokalnu poljoprivrednu proizvodnju. Javni novac investirat ćemo u povećanje kvalitete hrane i podršku ekološkoj poljoprivredi i ribarstvu kako bi dobili visoku kvalitetu prehrambenih proizvoda, a uzgajivači zdrave hrane sigurnije i stabilnije tržište. 

Poticat ćemo zadrugarstvo i povećanje kvalitete proizvoda davanjem prednosti pri dobivanju poticaja te kroz pomoć pri osnivanju zadruga. Zadrugarstvo smanjuje troškove proizvodnje i povećava prihode kroz zajednički plasman i okrupnjenu pregovaračku  poziciju na tržištu. Poticat ćemo zajedničke modele upravljanja između predstavnika tijela lokalnih vlasti i zadruga.

Zaustavit ćemo pogrešnu politiku zauzimanja kvalitetnog obradivog tla za gradnju i održavati postojeće i stvarati nove urbane vrtove, poboljšavajući kvalitetu života građana/ki u socijalnom, ekonomskom i ekološkom smislu. Urbani vrtovi omogućuju dostupnost zdrave hrane i poboljšavaju kućni proračun građana.

Ulaganjem u zelenu infrastrukturu do ublažavanja posljedica klimatskih promjena

Uvest ćemo pojam zelene infrastrukture u prostorno planiranje, voditi sustavnu brigu o njoj te konačno započeti njenu nadogradnju. Ulaganjem u zelenu infrastrukturu ublažit ćemo učinke klimatskih promjena te stvoriti ekološke, gospodarske i društvene pogodnosti putem rješenja koja se temelje na razumijevanju prednosti koje priroda pruža ljudskom društvu i pokretanja ulaganja koja održavaju i poboljšavaju te pogodnosti. Na taj način ćemo doprinijeti povećanom “hvatanju” ugljika, boljoj kvaliteti zraka, ublažavanju urbanih toplinskih otoka, stvorit ćemo dodatna staništa za životinjski svijet i rekreacijski prostor.

Rješenja zelene infrastrukture jeftinija su od rješenja sive infrastrukture, a pružaju širok raspon dodatnih pogodnosti za lokalno gospodarstvo i društvo. Jedan od konkretnih ciljeva nam je i sprječavanje izgradnje igrališta za golf na Muzilu kao najistaknutijeg primjera klimatski i društveno neosvještenog planiranja budućnosti grada.

Očuvat ćemo i unaprijediti postojeće zelene gradske površine (Pragrande, Lungomare, gradske šumice na Gregovici, Vidikovcu, Saccorgiani i druge). Uz aktivno uključivanje građana i potporu struke planirat ćemo i urediti nove zelene površine radi smanjivanja pogubnih utjecaja toplinskih valova koji nas očekuju. Kontinuiranim zelenim potezima povezat ćemo urbane zelene površine i zelene površine gradskog zaleđa. Poticat ćemo izgradnju zelenih krovova i fasada, planirati kišne vrtove i druga rješenja za odvodnju i pročišćavanje bazirana na prirodi i zelenim površinama koja će spriječiti posljedice obilnih oborina koje nas očekuju. Poboljšat ćemo upravljanje i brigu o postojećim zaštićenim područjima. Poticat ćemo planiranje i uspostavu urbanih vrtova širom  grada. Vodit ćemo veću brigu o drvoredima, saditi nove gdje god je to moguće te izraditi gradski registar vrijednih stabala o kojima ćemo posebno brinuti. Poticat ćemo ostale načine ublažavanja zagrijavanja/poplavljivanja uklanjanjem asfalta i betona gdje god je to moguće, te oblaganjem površina permeabilnim materijalima i vegetacijom.

Snažnije ćemo pokrenuti energetsku tranziciju

Klimatske promjene su postale horizontalna tema koja obuhvaća i utječe na sva područja djelovanja u društvu. S obzirom na alarmantne razmjere opasnosti koje sa sobom donose, konvencionalni pristup rješavanju tog problema više nije dovoljan. Način na koji proizvodimo energiju moramo hitno mijenjati i u tome moramo biti odvažni i inovativni. Zato nitko ne bi smio podržati ponovno stavljanje u funkciju zatvorene termoelektrane na ugljen Plomin 1, dok bi Plomin 2 trebalo prije vremena zatvoriti te onemogućiti daljnja bušenja nafte i plina u Jadranskom moru. Za tako  odvažne političke odluke nikad nećemo imati bolju priliku no u ovom trenutku kad je EU upravo za projekte energetske tranzicije osigurala velike svote, od čega su značajna sredstva osigurana upravo za energetsku tranziciju u gradovima.

Uz poštivanje odredbi Europskog zelenog plana i ostalih akata EU koje su države članice obvezne provoditi kako bi postigli zadani cilj klimatske neutralnosti EU do 2050., poduzet ćemo sljedeće:

Pokrenut ćemo trajni projekt energetske obnove kako javnih tako i privatnih zgrada, ne prepuštajući odluke o obnovi isključivo vlasnicima, te tako povećanjem energetske učinkovitosti smanjiti potrebu za energijom. Sredstva za obnovu ćemo izvlačiti putem fondova Europske unije.

Pokrenut ćemo solarizaciju krovova tj. izgradnju malih sunčanih elektrana na pulskim krovovima i to potičući individualne investicije i osnivanje energetskih zadruga građana. Solarizaciju ćemo započeti postavljanjem solarnih panela za zgrade u vlasništvu Grada i na taj način krenuti putem energetske autonomije Pule. 

Poticat ćemo osnivanje energetskih zadruga kako bi građanke i građani mogli proizvoditi vlastitu energiju iz solarnih izvora po uzoru na dobre primjere na otoku Krku i u Križevcima.

Održavat ćemo stalnu koordinaciju s lokalnim proizvođačima i distributerima svih vrsta energenata, uvjetujući im uporabu najnovijih tehnologija, čime ćemo osigurati neophodne korake prema uspostavi stvarno “pametnog grada” i dati doprinos u ostvarivanju tehnološkog napretka.

Stalno obrazovanje i informiranje građana i gospodarstvenika jedna je od prioritetnih misija grada kada se govori o energetskoj tranziciji. Ustrojiti ćemo gradski ured za energetiku, koji će uz izvršavanje određenih stalnih poslova za Grad, biti na stalnoj usluzi građanima za sva pitanja iz područja energetike, dok u jednom svom djelu može biti i na tržištu usluga iz ovog područja.

Kretanje u gradu – značajno povećanje udjela javnog prijevoza  

Mobilnost je jedna od osnovnih ljudskih potreba, a urbana sredina treba udovoljavati potrebi za kretanjem. Shodno tome, u gradskim aglomeracijama postoje različiti načini prijevoza, a svaki korisnik bira sebi optimalan način putovanja. 

Pametni grad je u prilici ponuditi optimalnu kombinaciju za kretanje (ekološki i ekonomski aspekt) i ponudom motivirati i usmjeriti građane na određene oblike prijevoza. Cilj nam je postati grad održive mobilnosti, što znači grad s visokim udjelom javnog prijevoza (autobusi, prigradski vlak i/ili tramvaj) i stimuliranjem korištenja alternativnih kretanja (biciklizam i pješačenje), a smanjenim udjelom individualnog prijevoza, koji će biti višestruko destimuliran.

Poboljšanje mobilnosti uz smanjenje opterećenosti prometnica, nezgoda i zagađenja uslijed korištenja osobnih vozila, zajednički je izazov svim gradovima. 

Prometni, biciklistički i pješački sustav

Za smanjenje količine vozila u gradu, potreban je kvalitetan JGP, ali i poticanje korištenja (el.)bicikla i (el.)romobila. To podrazumijeva razvoj biciklističkih staza po cijelome gradu. 

Definirati i redefinirati ćemo glavne tranzitne prometnice u svim dijelovima grada. 

Sve sporedne ceste, kod kojih postoji ta mogućnost, pretvoriti ćemo u “pristupne ceste” (ceste koje koriste stanari i njihovi gosti), koje će se vezati na glavne tranzitne pravce. “Pristupne ceste” ćemo, gdje je moguće, pretvoriti u jednosmjerne kružne ogranke. Pretvaranjem dvosmjernih u jednosmjerne ulice, oslobađa se jedna prometna traka za pješačku, biciklističku stazu i zeleni pojas , a smanjuje se zagađenje, buka i opasnost od prometnih nezgoda. Glavni tranzitni pravci biti će nositelji JGP.

Slijedom navedenog ćemo brzo I jeftino razviti široku mrežu biciklističkih i pješačkih staza.  Proširiti ćemo biciklističku mrežu prema prigradskim naseljima, plažama i atrakcijama u blizini (npr Kamenjak), kako bi potaknuli alternativne vrste kretanja prilikom odlaska na rekreaciju, sport i zabavu, kako domicilnog stanovništva tako i turista.

Proširenje biciklističke i pješačke infrastrukture

Postaviti ćemo natkrivene postaje za bicikle kao mjesta na kojima će biciklisti moći zaključavati svoje bicikle i napuniti bateriju. Plansko uvođenje “bike-sharing” servisa na razini cijelog grada s ciljem da se stimulira korištenje bicikle umjesto automobila za sve relacije do distance od 15 minuta, što pokriva područje cijelog grada. Povećati ćemo površinu pješačkih zona. Kvalitetno analizirati strukturu urbane infrastrukture (poslovno, stambeno, turističko, proizvodno), te prema podacima, uvoditi pješačke zone po kvartovima, na korist građana i gospodarskih subjekata, a uz navedeno ćemo povećati količine zelenih površina. Postojeće pješačke zone (ul. Sergijevaca, Kandlerova…) ćemo sanirati i popraviti kvalitetu života i sam izgled centra grada.  

Planirat ćemo i preregulirati sve ulice u gradskom centru prema novom modelu “dijeljene ceste” na kojoj biciklisti prometnice koriste ravnopravno s motornim vozilima. Istovremeno ćemo smanjiti brzinu kretanja vozila u centru grada na idealnih 35 km/h.

Javni gradski prijevoz

Linije JGP obradit ćemo po frekventnosti putnika prema satima, danima i tjednima, te u skladu s time organizirati i vozni red i linije. Prilagoditi ćemo ih potrebama svakog kvarta, tj. stanovnika i sadržaja koje pojedini kvart ima. Autobusne postaje ćemo opremiti monitorima koji će prikazivati vozni red i točno vrijeme dolaska sljedećeg autobusa. Cijene putne karte ćemo dovesti na razinu koja će potaknuti građane/ke da javni transport koriste kao primarno sredstvo kretanja gradom. S tim ciljem omogućit ćemo prijevoz bicikli autobusima (u slučaju “naknadnih” loših vremenskih uvjeta), ali i korištenje javnog servisa za najam bicikli korištenjem autobusne putne karte.  Autobusne karte moraju vrijediti na određeni vremenski period (npr. 2 h), kako bi se sa jednom te istom kartom moglo presjedati bez dodatnih troškova.

Dugoročno, raditi ćemo na tome da omogućimo besplatan javni prijevoz na području grada za sve putnike/ce. Sinergijski učinak kojeg planiramo predstavlja neizostavan dio politike kružnog gospodarstva. Smanjimo li potrebu za prvim, drugim ili trećim osobnim automobilom omogućit ćemo obiteljima da sredstva ulože u kvalitetnije uvjete života. Smanjenje prometa osobnim vozilima posljedično će smanjiti broj nesreća (poginulih, povrijeđenih te materijalnih šteta), smanjiti zagađenje zraka ali i otvoriti grad pješačkom i biciklističkom prometu. JGP je jedno od sredstava kojima planiramo vratiti grad građankama i građanima svih uzrasta. 

Uz pomoć EU fondova nabavit ćemo manje autobuse na električnu energiju ili vodik, koji bi opsluživali one dijelove grada koji su danas nedovoljno povezani sustavom JGP.

Parkiranje

Zajedno s JGP treba napokon izgraditi parking garažu na obodu centra grada kako bi se mogla provesti ‘Park and ride’ strategija, a ujedno i riješiti problem s parkirnim mjestima u centru grada. U staroj jezgri ćemo razvijati parkirna mjesta samo za stanare, čime ćemo spriječiti nepotreban dotok velike količine vozila u centar. 

Budućnost

Pula je imala tramvaj u funkciji više od 30 godina. Mnogi gradovi Mediterana koriste tramvaj kao turističku atrakciju ali i kao suvremen (tih, brz, ekonomičan) način kretanja gradom. To se naročito dokazuje kada se povezuje s ‘park & ride’ sustavom, te se time čuva grad od zagađenja, buke i brzina opasnih po pješake i bicikliste. Planirat ćemo povratak tramvaja u Pulu jer je izvedba već dokazano moguća a takvim strateškim investicijama ćemo potvrditi da razmišljamo o dugoročnoj dobrobiti grada i njegovih građana. 

Povezati ćemo Pulu i Vodnjan modernom prugom, kako bi ista ušla u sustav JGP-a Pule i Vodnjana (cca 12 km pruge). Željeznica je ekološki prihvatljiva transportna tehnologija, brza, sigurna i udobna. Vodnjan je najveće prigradsko naselje blizu Pule, koji i sam doživljava rast broja stanovnika i gospodarskih subjekata, što garantira visoku razinu eksploatacije električnih vlakova koji bi na toj relaciji prometovali. Veza sa Vodnjanom povezuje i staru gradsku jezgru s parkingom na npr. Valelungi (Mandraču), a samim time i oživljavamo  industrijsku zonu Šijana, danas trgovačku zonu grada, a kroz prostore brodogradilišta, linija vodi do poluotoka Stoja. 

Upravljanje plažama u javnom interesu

Građani su prosvjedima jasno rekli ne koncesijama za ugostiteljske djelatnosti, iznajmljivanje opreme i slične djelatnosti na pomorskom dobru i tu ćemo politiku primijeniti za sve pulske plaže. Njihovu ćemo volju provesti u djelo. Sve gospodarske djelatnosti na plažama omogućit će se putem koncesijskih odobrenja, kao i do sada, a natječaje i dodjelu koncesijskih odobrenja za gospodarske djelatnosti na pomorskom dobru učinit ćemo potpuno transparentnima i tako razbiti stvorene klijentelističke mreže. Na internetskim stranicama ćemo objaviti registar koncesija i koncesijskih odobrenja s imenima nositelja, vrstama i rokom trajanja. Preuzet ćemo kvalitetno upravljanje nad plažama za što ćemo koristiti prihode od naknada od dodijeljenih koncesijskih odobrenja. 

Spriječit ćemo ograđivanje plaža i uvesti strogu komunalnu kontrolu turističkih subjekata na plažama, naročito kada su u pitanju gradnja, otpadne vode i druga vrsta onečišćenja. Omogućit ćemo građanima da sudjeluju u očuvanju pulskih plaža i prijavama nezakonitosti i devastacije pomorskog dobra putem jednostavnih obrazaca i aplikacija.

Onemogućit ćemo primitivan način tzv. uređivanja plaža uništavanjem prirodne konfiguracije terena te primjenjivati suvremeni način uređivanja plaža očuvanjem prirodne obale i i smještanjem gospodarskih djelatnosti na platforme na zemljište u neposrednim kontaktu s obalom umjesto betoniranja. Pobrinut ćemo se za sadnju stabala kako bi stvorili prirodni hlad i spriječili eroziju tla. Na uređenim plažama ćemo omogućiti pristup i rampe za osobe s posebnim potrebama.

PRAVEDNO DRUŠTVO I SOLIDARNOST

Društvena pravednost i dostojanstven život svih građana i građanki

Sačuvat ćemo i unaprijediti ključne poluge socijalne države – odgoj i obrazovanje, socijalne usluge, stanovanje i zdravstvo. Modernizirat ćemo javnu infrastrukturu i obraniti javna dobra i usluge od privatizacije i deregulacije. Brinut ćemo o pravima manjina, koje ih ne mogu ostvariti ako se većina za njih ne pobrine. 

Svim građankama i građanima našeg grada omogućit ćemo jednak pristup obrazovanju, zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti. Nećemo dopustiti da mogućnosti pojedinca budu umanjene zbog spola, vjere, dobi, seksualnog opredjeljenja ili rodnog identiteta, porijekla, nacionalnog identiteta, visine prihoda, zdravlja ili invaliditeta. 

Stambenom politikom do priuštivih stanova razvojem javnog stambenog fonda

Gradsku stambenu politiku smatramo jednim od stupova društvenog razvoja zajednice. Izradit ćemo dugoročnu strategiju koja će osigurati pravo na dom budućim naraštajima. Nedostatne, kratkoročne i disperzirane mjere koje su građanima Pule na raspolaganju u posljednjih dvadesetak godina ne pokazuju rezultate i generiraju sve ozbiljnije ekonomske i demografske probleme. Cijena kvadrata stana na području Pule je u posljednje 3 godine porasla za 16%, a pronaći stan za cjelogodišnji najam prava je lutrija.

Smatramo promašenom politiku sufinanciranja kamata na stambene kredite koja omogućava da javni novac završi kao profit banaka umjesto da se taj novac ulaže u izgradnju i adaptaciju javnih priuštivih stanova za najam.

Naš prioritet bit će javna i neprofitna izgradnja odnosno razvoj javnog stambenog fonda jer Grad za to ima zakonske i financijske mogućnosti. Strategijom upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Pule tvrditi ćemo opseg povećanja javnog stambenog fonda za svaku godinu. Cilj je dosegnuti 15% javnog stambenog fonda do 2035. godine, što odgovara prosjeku zemalja EU. Cilj se postiže promišljenom politikom upravljanja nekretninama te zakonskim alatima koji su gradskoj vlasti dostupni poput, npr., proglašenja prava prvokupa za nekretnine. Bogatim javnim stambenim fondom Grad je u poziciji sprječavati špekulacije nekretninama i kontrolirati cijene najma za stanovanje. 

Promišljenom stambenom politikom usklađenom s Europskom stambenom poveljom i Odlukom Europskog parlamenta o stanovanju i regionalnoj politici, Grad Pula može kvalitetno i efikasno rješavati probleme stambenog pitanja mladih, ugroženih skupina, deficitarnih ili visokoobrazovanih kadrova nužnih za razvoj grada.  

Briga za starije članove društva 

Naša vizija društvenog razvoja uključuje brigu o starijim osobama odnosno njihovo uključivanje u ekonomski, društveni i kulturni život. Integracija svih članova zajednice naše je strateško opredjeljenje jer niti jednu kategoriju građana ne vidimo kao problem već kao razvojni potencijal. Velike su mogućnosti uključivanja starijih sugrađana u gradske službe i aktivnosti. To je jedan od načina rješavanja njihove nepovoljne ekonomske situacije, ali i izoliranosti i samoće. Prostorije mjesnih odbora jedna su od mogućnosti organiziranja sadržaja, a volontiranje jedan od oblika aktiviranja umirovljenika (volontiranje povećava osjećaj vlastite vrijednosti i osnažuje). Stariji imaju iskustvo, različite kompetencije, više slobodnog vremena i potrebu da ostvare svoj altruizam.

Socijalizaciju osoba iznad 55 godina podržat ćemo pokretanjem otvaranja “Sveučilišta za treću životnu dob” u Puli, na kojem će se nuditi neformalni oblici obrazovanja radi podizanja motivacije i uključivanja i društveni život. 55+ program na riječkom Sveučilištu, naprimjer, nudi znanja iz umjetnosti, povijesti, informatike, hortikulture i mnoga druga, a osim glavnih programa, tijekom cijele godine organiziraju se jednokratna predavanja s različitim temama. Mogućnost cjeloživotnog obrazovanja mora biti dostupna svima, pa cijena mora biti simbolična. 

Činjenica je da su umirovljenici danas u značajno goroj ekonomskoj situaciji od ostalih dobnih skupina. Podršku ćemo im pružiti i naknadom za troškove režija, isplatom božićnice, besplatnim javnim prijevozom, besplatnim kartama za kino, potporom za smještaj u domove, plaćanjem dopunskog zdravstvenog osiguranja i na druge načine. Posebnu pažnju posvetit ćemo mjerama pomoći u kući (dostavljanjem toplih obroka, ali i poslova poput cijepanja drva, odlaska u ljekarnu, čišćenja dvorišta i sličnih poslova), kako bi svima koji to žele omogućili ostanak u vlastitom domu.  Mnogi naši stariji sugrađani ne znaju za svoja prava niti su se u mogućnosti samostalno za njih pobrinuti. Zato ćemo formirati gradsku službu za koordinaciju koja će u direktnom kontaktu s njima i u suradnji sa svim nadležnim službama pomagati da stariji i nemoćni ostvare svoja prava i dobiju potrebnu skrb. Cijelu ćemo zajednicu nastojati solidarizirati i ciljanim kampanjama na tu temu.

Pokrenut ćemo projekt izgradnje dostojanstvenog doma za starije i nemoćne za koji se neće čekati red jedno desetljeće. Izgradnjom doma osigurat ćemo nova radna mjesta za stanovnike Pule, kao i suradnju s lokalnim malim poduzetnicima. 

Naš je cilj da postanemo primjer najbolje prakse brige o starijim sugrađanima u državi.

Puno i učinkovito sudjelovanje u društvu osobama s invaliditetom

Konvencija UN-a o pravima osoba s invaliditetom ističe kako je invaliditet razvojni proces te da nastaje kao rezultat međudjelovanja osoba s invaliditetom i prepreka koje proizlaze iz stajališta njihove okoline te iz prepreka koje postoje u okolišu, a koje onemogućavaju njihovo puno i učinkovito sudjelovanje u društvu na ravnopravnoj razini s drugim ljudima. 

Podržavat ćemo inicijative i programe za poboljšanje životnih, radnih i socijalnih uvjeta osoba s invaliditetom i njihovih obitelji i koristiti njihove prijedloge u daljnjim aktivnostima Grada kako bi se povećala participacija u svim odlukama koje se tiču poboljšanja dostupnosti i druge mjere. Bit ćemo  aktivni dionici u senzibilizaciji javnosti za potrebe osoba s invaliditetom i poboljšanju razine njihove uključenosti u širu društvenu zajednicu. Uz intenziviranje dostupnosti i pristupačnosti svim javnim uslugama, radit ćemo na osiguravanju specijaliziranih usluga koje pospješuju ostvarenje ustavnih prava osobama s invaliditetom.

Podrška nacionalnim manjinama 

Prava i slobode ljudi da se izjasne kojoj nacionalnoj manjini pripadaju jedan je od temelja svakog demokratskog sustava i vladavine prava. Etnička i multikulturna raznolikost i duh razumijevanja, uvažavanja i tolerancije doprinose promicanju razvoja svake lokalne zajednice.

Pula je grad s bogatom multikulturalnom povijesti i njezini građan/ki su bez obzira na vlast, oduvijek stremili tolerantnom društvu. 

Podupirat ćemo rad vijeća nacionalnih manjina i njihovo intenzivnije uključivanje u lokalnu zajednicu. Različitost identiteta vidimo kao plodno tlo za stvaranje i realizaciju novih ideja koje će naš grad izvući iz stagnacije. Naša podrška se neće svoditi na ceremonijalno djelovanje, već ćemo s entuzijazmom dočekati inicijative koje dolaze iz redova pripadnika nacionalnih manjina te ćemo, kao grad, biti otvoreni za suradnju s drugim gradovima, regijama i državama. 

U skladu s našim viđenjem gradova kao centrima ljudskih aktivnosti i društvenih promjena. težit ćemo bratimljenju s ostalim gradovima koji u suradnji vide priliku za međusobnu tehnološku, ekonomsku, kulturnu, sportsku i intelektualnu razmjenu i nadogradnju. U tome svakako vidimo vijeća i udruge nacionalnih manjina kao pouzdane i motivirane partnere.

Rodna ravnopravnost u praksi

Na našim će izbornim listama biti podjednak broj žena i muškaraca, što smo dokazali istim rodnim omjerom u inicijativnom odboru Možemo Pula. Nastavit ćemo ohrabrivati javni angažman žena kroz sudjelovanje u politici i uklopiti perspektivu rodne ravnopravnosti u institucionalne mehanizme i aktivnosti, naročito u odgoju i obrazovanju, gdje postoji pokušaj reafirmacije neokonzervativizma.  Osvještavat ćemo javnost i onemogućavati neizravnu diskriminaciju u praksama koje se čine rodno neutralnim, a u stvarnosti stavljaju muškarce ili žene u nepovoljniji položaj.  Svojim ćemo    djelovanjem biti motivacija svim ženama u protivljenju  patrijarhatu i njegovih praksama.

Za nasilje prema ženama i nasilju u obitelji – nema tolerancije!

Grad Pula prijatelj LGBTQI+ osoba

LGBTQI+ osobe susreću se s brojnim problemima poput nasilja u privatnom i javnom prostoru zbog seksualne orijentacije, spolnih karakteristika, rodnog identiteta i/ili rodnog izražavanja. Stoga ćemo se zalagati za izjednačavanje njihovih prava u svim domenama života. Organizirat ćemo obrazovanje za gradske službenike i obrazovne radnike o  temama i problemima LGBTQI+ osoba, posebno tinejdžera. Poticat ćemo  i osnaživati samoorganizirane LGBTQI+ inicijative i organizacije civilnog društva i poticati njihove kulturne programe. Kako bismo pružili javnu potporu koja je do sada izostajala, na internetskim stranicama Grada Pule objavit ćemo upute za sklapanje životnih partnerstava s opisom procedure, potrebnim ispravama, troškovima i drugim posebnim informacijama.  Grad Pula postat će prijatelj LGBTQI+ osoba. 

Osigurati mladima sredstva za sudjelovanje u društvu

Dat ćemo priliku mladim osobama da ostanu u Puli, da vide svoju budućnost u svom gradu, da svoje ideje provedu u djelo i egzistenciju osiguraju i van turističke sezone. 

Mladi u Puli ne vjeruju Gradu, osjećaju da ih se ne pita dovoljno te da nemaju ni utjecaj na promjene u svojoj zajednici ni utjecaj na politike i ne postoje ciljane mjere kojim bi se ti problemi mogli riješiti.  Stambena politika presudna je za priuštivost stanovanja mladima, o čemu se govori u istoimenom poglavlju. Stambena problematika posebno pogađa mlađe generacije. U izmijenjenim okolnostima tržišta rada mladi su u nemogućnosti dostupnim javnim programima i unutar ponude na tržištu ostvariti priliku za sustavno rješavanje vlastitog stambenog pitanja: između 70 i 80 posto mladih u RH u dobi od 18 do 34 godine još živi s roditeljima. Na taj im je način onemogućena emancipacija. Mladi su u posebno lošem položaju i na tržištu rada. Većina ih započinje raditi u odnosima definiranim kratkoročnim ugovorima, u sezonskim, agencijskim i drugim oblicima nesigurnih radnih uvjeta. Studentski  je rad praktički nereguliran, a umjesto da bude izvor džeparca ili da služi da stjecanje praksa, on je zamjena za nedostatne mjere socijalne države. Obrazovanje mora biti ne samo besplatno nego i dostupno, što ono nije ako studenti moraju raditi da bi mogli studirati. Nismo oni koji samo pričaju o mladima već oni koji pričaju s mladima te zajedno s njima nude rješenja za bolji položaj mladih u društvu. Svi mladi moraju imati jednaku mogućnost zapošljavanja na radnim mjestima koje raspisuje Grad ili gradske tvrtke, bez obzira na pripadnost stranci i klijentelističkoj mreži. Ohrabrivat ćemo i pomagati mladima da postanu aktivni i autonomni građani poboljšanjem politike u svim sektorima od važnosti za mlade. Mladi ne samo da bi trebali sami krojiti svoj život, nego bi trebali pridonositi i pozitivnim promjenama u društvu te ćemo ih stoga  poticati da aktivno sudjeluju u kreiranju gradskih politika. Posebno loš segment pulske stvarnosti je i nedostatak zabavnih sadržaja za mlade, te ćemo ih stoga ohrabrivati na predlaganje ideja.

Snažno civilno društvo 

Razvijeno civilno društvo mjerilo je demokratičnosti društva i pretpostavka za djelotvorno uključivanje građana u odlučivanje. Gradska uprava koja služi svojim građanima surađuje s civilnim društvom u oblikovanju javnih politika. Zato ćemo unaprijediti savjetovanje s organizacijama civilnog društva (OCD) u kreiranju javnih politika i osigurati transparentan i djelotvoran sustav financiranja i podrške njihovim projektima i programima na temelju zajednički utvrđenih prioriteta. Suradnja s OCD-ima na svim područjima djelovanja ima veliki potencijal za pozitivne promjene i društveni i ekonomski razvoj. Posebnu ćemo pažnju stoga posvetiti informiranju i educiranju OCD-a o postupcima javnih savjetovanja i njihovom animiranju za sudjelovanje u oblikovanju gradskih prioriteta i odluka.  Jedna od uloga OCD-a je i kritički osvrt na javne politike, pa ćemo osigurati da budu i ostanu korektiv vlasti bez straha od gubitka financijske i drugih vrsta podrške. Civilno društvo je široko i raznoliko polje društvenih pokreta iz kojih smo mi, kao stranka, nastali i nastaviti ćemo se oslanjati na njih vodeći se našom maksimom – “jednom nogom na ulici, drugom u institucijama” .

Mi znamo da se svaka kuna uložena u rad OCD-a  na području sloboda, jednakosti, nacionalne ravnopravnosti, mirotvorstva, socijalne pravda i pružanja socijalnih usluga, poštivanja prava čovjeka, očuvanja prirode i okoliša, vladavina prava i participativne demokracije  vraća višestruko!

Briga o napuštenim životinjama  

Zbrinjavanje napuštenih životinja, oglašavanje za udomljavanje i edukacija stanovništva obaveza je Grada. Mi ćemo se pobrinuti da se poštuju sve zakonske obveze brige o napuštenim životinjama, te ćemo subvencionirati kastraciju pasa i mačaka. To ćemo učiniti samostalno i u suradnji s udrugama za zaštitu životinja. Dok jedni daju sve od sebe kako bi pomogli napuštenim životinjama, drugi ne kastriraju svoje životinje i njihove potomke odbacuju, prepuštajući ih na teret i brigu skloništa, udruga za zaštitu životinja i empatičnih pojedinaca i stvarajući velike probleme. Uložit ćemo napore za podizanje svijesti svih na razinu kada će praksa ne-kastriranja i odbacivanja štenaca i mačića i napuštanja odraslih životinja biti nezamisliva. Do tada ćemo osigurati da svaka napuštena životinja bude zbrinuta, registrirana i dati joj priliku da nađe dom putem redovitih kampanja za udomljavanje umjesto kupnje životinja.   

ODGOJ I OBRAZOVANJE KAO NAŠA NAJBOLJA ŠANSA

Obrazovanje je ključni faktor u sposobnosti zajednice da sudjeluje u globalnim procesima, ali i u očuvanju individualnog identiteta. Zaostajanje u obrazovanju će postati nenadoknadivo. Nova znanja, nove profesije, novi društveni procesi ili biotehnološka revolucija neće čekati na nas – vrijeme nam nameće potrebu za cjeloživotnim obrazovanjem, da se profesionalno, emocionalno i socijalno osposobimo usvojiti fundamentalno nova znanja i alate. Osim toga, obrazovni sustav potrebno je otvoriti građanskom odgoju i omogućiti učenicima spoznaje i alate za očuvanje vrijednosti građanske demokracije kao što što su jednakost, sloboda, odgovornost, sudjelovanje, suosjećanje i znanstvena istina.

Zadaća odgoja i obrazovanja ne može se svesti samo na na prenošenje i usvajanje novog znanja. Odgojno-obrazovni sustav mora graditi kritičnu, refleksivnu, solidarnu i empatičnu osobu za budućnost. Odgoj i obrazovanje vidimo kao temeljnu društvenu zadaću, jednako kao zdravlje, ekonomski prosperitet, očuvanje prirodnog okoliša te očuvanje pojedinačnog i kolektivnog identiteta. Izgradnja otvorenog, fleksibilnog, inkluzivnog i kompetentnog obrazovnog sustava omogućit će zaokret od nepravednog društva neograničenog rasta prema održivom i pravednom društvu, kao i od društva natjecanja prema društvu suradnje i empatije.

Stoga ćemo se fokusirati na sljedeće ciljeve:

 1.  Podrška učenicima prema svim socijalnim i obrazovnim potrebama 

Ulaganje u podršku učenicima prema svim socijalnim i obrazovnim potrebama .

 • omogućiti svim školama na području Pule jednosmjenski rad
 • produžiti subvencioniranje produženog boravka u školama do 4. razreda
 • omogućiti subvencionirani topli/kuhani obrok svim učenicima u osnovnoj školi
 • besplatni udžbenici i pribor za školu za svu djecu
 • stipendiranje izvrsnih studenata slabijeg imovinskog stanja 
 1.  Odgoj  i obrazovanje za aktivno građanstvo

Pridruživanje zahtjevima GOOD inicijative kroz uvođenje odgoja i obrazovanja za aktivno građanstvo kao izvannastavna aktivnost u sve pulske osnovne i srednje škole.

 • metode poučavanja koje potiču radoznalost, propitivanje, istraživanje, traženje rješenja kao i učenje i djelovanje koje ima u fokusu  zelenu transformaciju, klimatske promjene, rodne nejednakosti, prava  LGBTIQ osoba te međugeneracijsku solidarnost
 • cilj je pripremiti i osnažiti učenike u preuzimanju svjesne, odgovorne i aktivne uloge u društvu što vodi do  kritičkih i angažiranih građana/ki posvećenih izgradnji pravednijeg, održivog i solidarnog društva budućnosti
 • dodjeljivat će se financijska sredstva za projekte kroz koje se stvaraju novi nastavni sadržaji vezani za obrazovanje za aktivno građanstvo u čijem će osmišljavanju sudjelovati sve institucije vezane za društvene djelatnosti
 1.  Besplatna školska prehrana kao dio kurikuluma  i važnost lokalne proizvodnje

Stvaranje uvjeta da školska prehrana postane dio kurikuluma, bude besplatna i promicanje važnosti lokalne proizvodnje, ekološki održive proizvodnje hrane i svijesti o problemu prekomjernog bacanja hrane.  

 • cilj je uspostaviti i provoditi gradski Program objedinjene zelene javne nabave hrane za sve ustanove obaveznog obrazovanja i tako opskrbiti javne vrtiće i škole lokalno uzgojenom hranom, potičući povećanje lokalne proizvodnje te utječući na sniženje cijene sezonskih i ekoloških proizvoda lokalnih OPG-ova
 • provjerit ćemo dostupnost i ponudu lokalnih OPG-ova te ćemo definirati  potrebe i interese javnih vrtića i osnovnih škola
 • ispitat ćemo postojeće i osigurati buduću logističku infrastrukturu za otkup,skladištenje i transport sezonskih lokalnih proizvoda
 1. Zelene i sigurne odgojno obrazovne ustanove 

     Unapređenje infrastrukture svih odgojno obrazovanih ustanova u skladu s planom energetske tranzicije    i potrebama pojedinih ustanova i sukladno Državnom pedagoškom standardu.

 • Svaki oblik obnove/nadogradnje javnih vrtića i javnih školskih ustanova iskoristit ćemo kao priliku transformaciju u zelene vrtiće i škole 21. stoljeća. Zelena transformacija može uključivati razna rješenja poput ishođenje certifikata A, ugradnje proizvoda kojima se štedi potrošnja vode, planovi za odvojeno i sigurno prikupljanje otpada. Cilj je smanjiti ekološki otisak javnih vrtićkih i školskih ustanova i istovremeno doprinijeti smanjenu režijskih troškova u gradskom proračuna.
 1.  Vrtići za sve
 • Odgojno obrazovnim radom u ustanovama za rani i predškolski odgoj i obrazovanje stvaraju se kvalitetni temelji za razvoj djeteta, ali se ujedno izjednačavanju mogućnosti za ravnopravno sudjelovanje sve djece u odgojno obrazovnom sustavu na višim razinama, pri čemu je pozitivni učinak sudjelovanja u programu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja snažniji kod djece iz obitelji niže obrazovanih roditelja i siromašnijih obitelji.
 • Jedan od preduvjeta je mapiranje stanja, povećanje kapaciteta i izmjena uvjeta za dobivanje mjesta u vrtićima. Obavit ćemo procjenu svih objekata u pogledu kapaciteta prostora (dostatnih ili nedostatnih) te utvrditi potrebu za povećanjem smanjenjem ili rekonstrukcijom prostora (m2 po broju djece). Gdje god je moguće, uzet će se u obzir multi-funkcionalnost upravljanja prostorom. 
 1.  Izbor ravnatelja/ica bez  politike

Izbor ravnatelja/ica ne smije biti politički uvjetovan.

 • Nećemo dopustiti da izbor ravnatelja i školskih  odbora bude ovisan o politici nego da  kroz izmjene statuta škole izborna procedura postane transparentnija, jednostavnija i demokratičnija. 

KULTURA ZA SVE

Kulturu vidimo kao centralno mjesto u kojem se susreću brojne politike usmjerene na društveni boljitak. Ona nije izolirana, samodostatna, ne pripada tek slobodnom vremenu i razonodi, nego je duboko utkana u obrazovne, socijalne, gospodarske i zelene politike kao i politike usmjerene na razvoj lokalnih zajednica.

Temeljem ovih načela kroz proces široke participacije izgradit ćemo strategiju budućeg kulturnog razvoja koja će se zasnivati na sljedećim ciljevima i smjernicama:

Transformacija kulturnog sektora i integracija kulture s drugim društvenim poljima: Inicirat ćemo transformaciju i stabilizaciju kulturnih ustanova i razvoj inovativnih modela upravljanja koji uključuju stvaratelje, kulturne aktere i javnost. Dokinut ćemo desetljetnu praksu upravljanja ustanovama po načelu podobnosti i menadžerizma koje rezultiraju kulturom koja izbjegava tematizirati i istinski provocirati zbilju unutar koje nastaje. Također poticat ćemo kulturnu suradnju i razmjenu na lokalnoj, nacionalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini; ojačat ćemo aktere u kulturnom sustavu koji su usmjereni na uključivanje i poticanje kreativnosti i participaciju građanki i građana, a čitav sustav ćemo snažnije orijentirati prema uključivanju različitih društvenih skupina i različitih kultura. Na kraju, radit ćemo na razvoju programa, mjera i potpora za kvalitetnije povezivanje kulture sa sektorima obrazovanja, socijalnih politika, gospodarstva i poduzetništva, turizma i zaštite okoliša kako bi se ostvarili puni potencijali i utjecaj kulture i kreativnosti te kako bi one doprinijele razvoju i održivosti tih sektora.

Osiguravanje produkcijskih i socijalnih uvjeta za umjetnički i kulturni rad: Povećat ćemo ukupno izdvajanje za kulturu i umjetnost, financiranje za vaninstitucionalne programe i samostalne umjetnike, osigurati sredstva za unapređenje prostornih i drugih produkcijskih uvjeta. Razvit ćemo kvalitetniji i razrađeniji sustav potpora za nove programe, inicijative i organizacije dopuštajući im da realiziraju svoj potencijal u većoj mjeri no što im trenutni sustav dopušta. Poticat ćemo poboljšanje radnih uvjeta u polju kulture i uvođenje sustava potpora umjetnicima kako bismo osigurali dostojanstvene uvjete života ljudima koji rade u polju kulture dominantno obilježenom prekarnim oblicima rada.

 1. Suradnja institucionalne i nezavisne kulture
 • Poticati odgovornost i brigu ustanova za cjelinu svog umjetničkog polja, socijalnu i radnu sigurnost vanjskih suradnika te inventivnost u suradnji s drugim organizacijama u polju;
 • Uspostaviti jasan sustav komunikacije s ustanovama i praćenja njihovog rada;
 • Značajno povećati programska sredstva za nezavisne programe, kontinuirano financijski pratiti potrebe tih programa;
 • Snažnije otvaranje ustanova prema slobodnim i samostalnim umjetnicima i izvaninstitucionalnim akterima kroz razne oblike suradnje.
 1. Umjetnički projekti koji uključuju zajednicu (i marginalne skupine)
 • Infrastrukture za kulturno stvaralaštvo i kulturni programi moraju biti i ekonomski dostupni svim stanovnicima grada bez obzira na njihov socijalni status.
 • Poticanje umjetnosti u javnom prostoru diljem grada kroz manifestacije, privremene i trajne instalacije koje potiču interakciju građana s umjetnošću, prostorom i okolišem.
 1. Povezivanje obrazovnih i kulturnih institucija
 • Unaprijediti produkcijske i socijalne uvjete rada u polju kulture te ih učiniti poticajnima za mlade umjetnike, nove prakse i nove inicijative;
 • Razviti nove vidove potpora poput potpora za programske suradnje s kulturnim centrima, potpora za samostalne umjetnike i višegodišnjih potpora za visokokvalitetne programe;
 1. Nastavak razvijanja modela civilno-javnog partnerstva u Rojcu
 • Nastavak započetog procesa osnivanja mješovite javno-civilne ustanove Društveni centar Rojc, u kojoj će osnivači biti Grad Pula  i Savez udruga Rojca;
 • poticanje uključivanja lokalne zajednice u aktivnosti centra,  poticanje kreativnosti građana,  podrška produkcijskim uvjeta umjetnicima i razvijanje suradnje s nezavisnim programima;
 • Osiguranje dodatnih prostora za nezavisnu kulturu; 
 • Poticanje razvoja interdisciplinarnih i interkulturnih centara koji će uključivati različite tipove djelatnosti te poticati intersektorsku i multidisciplinarnu suradnju (civilni sektor, poduzetništvo, zadruge, društveno-poduzetničke inicijative i slično); 
 1. Veći utjecaj nezavisnog kulturnog sektora na turizam
 • Kreirati okvir za suradnju kulturnog i gospodarskog sektora (obrtništvo, poduzetništvo i turizam);
 • Stvoriti preduvjete za kvalitetne suradnje pulskih kulturnih aktera s akterima iz drugih gradova i zemljalja te uspostaviti snažniju suradnju između Upravnog odjela za kulturu, Odsjeka za europske politike, međunarodnu suradnju i informiranje te Turističke zajednice Grada Pule u snažnijoj lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj prezentaciji kulture i kulturnih aktera grada Pule;
 • uključiti lokalne kulturne djelatnike i umjetnike u proces razvitka kulturnog turizma grada Pule
 • uključiti kulturne profesionalce u rad turističkih zajednica pri oblikovanju ponude kulturnog turizma
 • pretvoriti dinamiku u kojoj turizam oblikuje kulturu u kulturu koja oblikuje kulturni turizam
 1. Mapiranje i stvaranje baze aktera na kulturnoj i umjetničkoj sceni
 • Mapiranjem i stvaranjem baze locirati postojeće probleme i potencijalna rješenja
 • Stvoriti bazu za umrežavanje 
 • Locirati deficitarna zanimanja u polju kulture
 • Pratiti postojeće trendove i razvitak novih potencijala na kulturnoj i umjetničkoj sceni
 • Baza za pravedniju i transparentniju distribuciju sredstava

SPORT ZA SVE

Sport je jedan dio kulture življenja koji duboko utječe na razvoj pojedinca i društva, čuva zdravlje i poboljšava zdravstvenu zaštitu, ali isto tako razvija socijalne vještine, čineći čovjeka još boljim, aktivnijim i korisnijim sudionikom lokalne zajednice. Sport, pogotovo rekreacijski i amaterski sport, mora imati posebno i zaštićeno mjesto u životu zajednice. Izvrsnost u individualnim i kolektivnim sportovima je hvalevrijedna stvar, međutim zbog imperativa profesionalizacije i profesionalnog natjecanja, čak i rekreacijski amaterski sportski sadržaji su se počeli koristiti kao poligoni za razvoj profesionalnog angažmana umjesto da im primarni cilj bude okrenut prema psiho-fizičkoj dobrobiti pojedinaca i zajednice. 

Naša vizija sportskog grada obuhvaća veliku uključenost djece, mladih i svih građana u sport i rekreaciju iz čega će iznjedriti vrhunski sportaši i stručni kadrovi koji će promovirati naš grad, motivirati druge na uključivanje i garantirati konstantni razvitak sporta i rekreacije.

Dugoročna strategija razvoja sporta u gradu

Prva stvar koju ćemo napraviti je donošenje Strategije razvoja sporta Grada Pule za naredno desetljeće, u suradnji sa svim zainteresiranima,   jer se radi o neophodnom dokumentu koji služi kao podloga za povlačenje sredstava iz EU fondova. Nevjerojatno je da taj dokument nije donesen u sedam godina od pristupanja Europskoj uniji te stoga ne čudi trenutno stanje u pulskom sportu. 

Uvesti ćemo pravedan i transparentan kriterij zapošljavanja voditelja gradskih sportskih ustanova i njihove kandidature za reizbor će biti objavljene javno sa njihovim planom što žele napraviti. 

Pula je grad s velikim potencijalom za održavanjem različitih sportskih manifestacija domaćeg i međunarodnog karaktera koje višestruko doprinose kvaliteti života svih građana. Svim partnerima iz svijeta sporta omogućit ćemo koordinirano planiranje i promoviranje sportskih događanja te osigurati tehničke, prostorne i ostale uvjete za organiziranje zahtjevnijih manifestacija koje Pula zaslužuje imati.

Sportska infrastruktura dostupna svima

Napraviti ćemo studiju dugoročnih potreba i iskoristivosti trenutnih sportskih objekata te način njihove isplativosti kako bi se dobila prava slika što je gradu doista potrebno te kako maksimalno iskoristiti prostor za razvoj sporta. Temeljem dobivenih podataka pravednije i preciznije ćemo uskladiti korištenje svih gradskih sportskih objekata i znati ćemo koje sve vrste sportskih natjecanja na višem nivou je moguće održati u našem gradu. 

Prilagodit ćemo sportske objekte osobama s invaliditetom i osigurati dodatnu edukaciju postojećih zaposlenih stručnih kadrova u sportu za rad s osobama s različitim vrstama invaliditeta.

U planove prostornog razvoja uključiti ćemo i sportsko-edukativnu zonu kao bitan čimbenik zadovoljenja potreba građana na određenom prostoru.

Djeca i mladi kao prioritet

Djeci i mladima osigurati ćemo pristup sadržajima financiranim javnim sredstvima (bazeni, dvorane, tereni, igrališta) bez obzira imaju ili ne ambiciju postati profesionalni sportaši i bez činjenice da roditelji moraju imati dodatni pritisak na mjesečni budžet kućanstva kako bi osigurali primjereni razvoj djeteta.

Poticat ćemo aktivnosti tjelovježbe djece školskog i predškolskog uzrasta te osnivanje i rad školskih sportskih društava i sportskih škola kako bi djecu i mlade usmjerili ka zdravom načinu života. Ojačat ćemo trenerske potencijale uvođenjem dodatnih edukacija za trenere u nižim uzrastima i uvesti red radi racionalnijeg i pravednijeg korištenja termina u školskim dvoranama.

Ravnomjerno ćemo raspodijeliti financiranje omladinskih pogona u klubovima, ne vodeći se isključivo seniorskim uspjesima, već ćemo validirati pojedine kategorije prema njihovim rezultatima i brojnosti.    

Kako bi mladi vrhunski i perspektivni sportaši ostali za vrijeme studija u Puli i igrali za svoj matični klub, pružiti ćemo im dostatnu stipendiju i mogućnosti studiranja jer upravo odlazak mlađih sportaša u toj dobi dovodi do izostavljanja sporta u seniorskoj kategoriji. 

Odgovorno i transparentno upravljanje u kolektivnim sportovima

Kolektivni sportovi imaju posebnu težinu u identitetskim odrednicama zajednice te je stoga iznimno važno da se ovim resursima upravlja odgovorno i transparentno, s imperativom uključivanja svih dionika u načine donošenja dugoročnih razvojnih odluka. Naš stav je da bez obzira na javni ili privatni karakter sportskog kolektiva, odgovornost mora biti prema zajednici iz koje kolektiv proistječe. Održivost, razvoj, rezultat i tek na kraju profit.

Revidiranje sustava financiranja i potpuna transparentnost 

Revidirati ćemo Pravilnik o uvjetima i kriterijima za financiranje programa sportskih udruga Grada Pule koji će jamčiti sigurni razvitak i održivost rekreacijskog i amaterskog sporta u našoj zajednici, ali će isto tako vrednovati vrhunske sportske rezultate po pojedinim kategorijama u svim sportovima. 

Uvesti ćemo potpunu transparentnost u javno financiranje svih sportskih udruga na području grada jer ćemo sve podatke objavljivati javno i na pregledan način.

Starogradska jezgra Pule – mjesto u kojem svi žele živjeti i raditi – godina 2030.

Pravom prvokupa je Grad Pula otkupio dio stambenog fonda te zajedno s dijelom već u svom vlasništvu obnovio zgrade i infrastrukturu starogradske jezgre i uredio stanove za najam uz prihvatljivu najamninu odnosno imovinski kriterij, kako bi zadržao sve kategorije stanovnika u tom dijelu grada. U stanove se useljavaju i mlade obitelji i stariji sugrađani. Neizgrađeni prostori između stambenih prostora također pravom prvokupa, a ponegdje i izvlaštenjem, postaju ozelenjeni prostori. Na napuštene i devastirane zgrade i prostore u privatnom vlasništvu  koje nagrađuju grad naplaćuje se porez, te je uvedeno pravo prislinog otkupa. Nestale su improvizirane i starogradskoj jezgri neprimjerene gradnje. Povoljnim cijenama najma za poslovne prostore i ciljanim sadržajima u njima,  koji su potrebni stanovnicima a ne turistima, oživljava se Ulica Sergijevaca, Kandlerova i 9 uspona prema Kaštelu. Ciljanim mjerama potiču se male trgovine, lokalni proizvodi, različiti servisi, usluge i kulturni sadržaji, koji oživljavaju stari grad cijele godine. Grad je uređen i čist. U večernjim satima ulice su pune života. Ulice središta grada imaju jednu traku rezerviranu za javni prijevoz i bicikliste, te je ukinuto parkiranje na ulicama. Parkirna mjesta osiguravaju se samo za stanovnike starogradske jezgre. Biciklističke staze u centru dio su biciklističke mreže koja je kontinuirana i sigurna i veže periferiju grada sa središtem. Izgrađen je niz javnih garaža/parkirališta po sistemu park&ride izvan centra grada i uz stanice javnog prijevoza. Javni prijevoz je besplatan, pouzdan i pokriva sve dijelove grada, omogućavajući svim stanovnicima jednostavan i brz dolazak u centar. Dio mreže javnog prijevoza čini i tramvaj. Tamo gdje nije bio nužan, asfalt je zamijenjen zelenom površinom. Pragrande postaje pulski Central park. Pula se otvara prema moru, uređena i ugodna Riva postaje omiljeno mjesto za šetnju i druženje. Od Rive se uređenom šetnicom i biciklističkom stazom stiže do Štinjana i Fažane. U Puli svi žele živjeti i raditi, gospodarstvo ne ovisi o turizmu već se bazira na znanju i novim tehnologijama i lokalnoj proizvodnji hrane.

Sadržaj