Izborni program (uvodni dio)

Naša vizija je grad koji živi na moru, grad novih ideja i zelenog poslovanja, s najvišom kvalitetom okoliša i po mjeri svih Puležanki i Puležana.

> Programma elettorale

Živimo u društvu u kojem su ljudi izgubili povjerenje u demokratske procese odlučivanja jer su se političke elite otuđile od građana i napustile djelovanje za opće dobro. Tako i pulska gradska vlast umjesto ispunjavanja svojih javnih, općekorisnih funkcija, servisira klijentelističke mreže i privatne interese. Mnoge prednosti koje Pula ima (more, povijest, očuvano priobalje, obrazovani kadrovi) dosadašnja vlast nije znala iskoristiti i razviti, već je Pulu dovela u stanje dugogodišnje stagnacije, raširenog osjećaja pesimizma i rezignacije te iseljavanja stručnih kadrova zbog nedostatka perspektive.

Naš program počiva na viziji razvoja zelenog grada koja se sastoji od niza promišljenih i budućnosti okrenutih ekonomskih i socijalnih politika. Razvojni model koji zastupamo demokratizira zajednicu, jača energetsku i prehrambenu neovisnost, smanjuje ekološki otisak, osnažuje zdravlje i osigurava slobodu izražavanja i kulturno-umjetničko stvaralaštvo.

Unaprijedit ćemo obrazovanje, poticati istraživanja i inovacije te pripremiti gospodarstvo za zelenu budućnost i jačanje konkurentnosti. 

Ovaj trenutak vidimo kao nužnu točku preokreta kako bi naš grad imao veću otpornost na buduće izazove koji sigurno dolaze s ekonomskom i klimatskom krizom. IDS nas godinama uvjerava da je za Pulu najbolje izgraditi nova turistička i apartmanska naselja, trgovačke centre, u potpunosti betonirana stambena naselja te privatizirati i rasprodati najljepše dijelove naše obale. Mi ćemo napustiti štetan i neodrživ razvojni model utemeljen isključivo na turizmu. Takav model oslanjao se na projekte koji ne odgovaraju potrebama lokalnog stanovništva i našim zajedničkim dugoročnim interesima, a generiraju potrebu za uglavnom nekvalificiranom i nisko plaćenom radnom snagom i prekarnim radom (radom na određeno vrijeme). Trenutna je kriza dodatno osvijestila rizike prekomjernog oslanjanja na turizam.

Zajedno ćemo Pulu oblikovati kao zeleni grad, privlačan za život i poslovne investicije, u kojem će svi imati jednake prilike i u kojem će svatko moći ostvariti svoje potencijale neovisno o stranačkoj pripadnosti. Grad koji će brinuti za svoju djecu i voditi računa o njihovoj budućnosti i grad koji će svojim starijim građanima osigurati svu potrebnu skrb.

Nikoga više nije potrebno uvjeravati u klimatske promjene, one su postale središnji izazov naše generacije. Sada moramo hitno djelovati kako bismo spriječili posljedice klimatskih promjena na društvo i ekonomiju, nudeći provediva rješenja kojima ćemo izgraditi uspješniji, solidarniji i otporniji grad.

Definirat ćemo razvojne prioritete grada u otvorenim demokratskim procesima s građanima. Realizirat ćemo pulski Zeleni plan i iskoristiti novac EU koji nam je na raspolaganju za zelenu tranziciju. Riješit ćemo problem s Kaštijunom i spriječiti daljnje ugrožavanje zdravlja stanovnika. Poticat ćemo otvaranje novih, zelenih radnih mjesta koja traže uključivanje novih tehnologija i obrazovane i kvalificirane ljude koji će znati pokrenuti razvoj grada. Važnu ulogu imat će mladi čije ćemo potencijale znati iskoristiti i stvoriti im uvjete koji će ih motivirati na djelovanje u svom gradu. 

Omogućit ćemo nadzor građana nad radom gradske uprave i gradskih poduzeća te dati uvid u način trošenja svake kune javnog novca. Postupke zapošljavanja i postupke javne nabave učinit ćemo u potpunosti transparentnima služeći se tehnološkim inovacijama po uzoru na uspješne gradove. 

Očuvat ćemo i unaprijediti ključne poluge socijalne države – obrazovanje, socijalne usluge, stanovanje i zdravstvo. Modernizirat ćemo javnu infrastrukturu te ćemo obraniti javna dobra i usluge od privatizacije i deregulacije. Brinut ćemo o pravima manjina koja se ne mogu ostvariti ako se većina za njih ne pobrine.

Propast Uljanika i pandemija COVID-19 izvukli su na vidjelo tešku stagnaciju i zaostajanje Pule. Šetnja najreprezentativnijim ulicama grada – Kandlerovom, ulicom Sergijevaca i usponima prema Kaštelu izaziva zgražanje i stid. Stara jezgra grada, u normalnim gradovima najuređeniji dio, prepuštena je propadanju zajedno s poduzetnicima koji uz nju vežu svoje poslove. Pobrinut ćemo se za oživljavanje centra grada i to ne samo ljeti za turiste. Sadržaji moraju biti osmišljeni zajedno s građanima te  moraju postati temelj za razvoj grada. Tako će u fokusu biti dobrobit svih građana, a ne samo predstavnika političkih elita i njihovih miljenika. 

Krajnje je vrijeme da preokrenemo negativne trendove i učinimo Pulu uspješnim, solidarnim, zdravim i otpornim gradom. Mi to možemo! Možemo zajedno.


Programma elettorale

La nostra visione è una città che vive sul mare, una città di idee nuove e di investimenti in imprese verdi, con la massima qualità dell’ambiente e fatta su misura per tutti gli abitanti di Pola.

La nostra società ha perso la fiducia nella democrazia, questo  perché le élite politiche ed economiche  si sono allontanate dai cittadini ed hanno abdicato al compito principale della politica : l’impegno per il bene comune. Così, il governo della Città di Pola, invece di onorare il suo mandato in favore della  pubblica utilità, si mette al servizio di reti clientelari e interessi privati. L’attuale  governo  non ha saputo utilizzare al meglio le inestimabili risorse della nostra città : il mare, la storia, le coste allo stato naturale e le migliori e più qualificate professionalità.  Il governo uscente, durante il suo lungo mandato, non ha saputo governare nè immaginare lo sviluppo generale della città, causando uno stato di stagnazione che si protrae da troppo tempo, infondendo nella cittadinanza un  senso di pessimismo diffuso e di generale rassegnazione. Questo ha anche portato alla crescente emigrazione di menti brillanti e professionisti di molti  settori  strategici , rimasti senza una prospettiva professionale, lavorativa e di crescita. 

Il nostro programma di  sviluppo della città ha come fondamento e modello l’ecologia e la sostenibilità, principi che si tradurranno  in una serie di politiche economiche e sociali ponderate e orientate verso il futuro. Il modello di sviluppo che intendiamo applicare  consiste in una maggiore democratizzazione della comunità, un rafforzamento della sovranità energetica ed alimentare ed in una generale riduzione dell’impronta ecologica. Questi principi avranno come risultato il  miglioramento della salute e del benessere dei cittadini e  una maggior libertà di espressione e di  creazione culturale e artistica. Miglioreremo la qualità dell’istruzione, sosterremo la ricerca e l’innovazione, fornendo alla città gli strumenti per la transizione alla green economy, aumentandone la competitività . 

Questo è un momento storico decisivo, un necessario  punto di svolta  affinché la nostra città crei una maggiore resilienza per vincere  le sfide imposte  dall’attuale crisi economica e climatica. 

La DDI da anni cerca di convincerci che la soluzione migliore  per lo sviluppo di Pola sia costruire nuovi insediamenti turistici, centri commerciali, aree residenziali completamente cementate oltre che la privatizzazione e svendita  delle parti più belle della nostra costa. 

Non vogliamo continuare con  un modello di sviluppo, dannoso e insostenibile, basato solo ed esclusivamente sul turismo di massa. Un modello che ha proposto  progetti non rispondenti ai bisogni reali della popolazione locale, un modello che non aveva come obbiettivo il bene comune, nè  una visione o  una prospettiva di  lungo termine. Il loro modello di sviluppo intende creare lavoratori  non qualificati, poco retribuiti e precari, con la sola prospettiva di un lavoro stagionale a tempo determinato. La crisi che ci sta colpendo ha accentuato ulteriormente la consapevolezza dei rischi che  porta ad affidarsi quasi esclusivamente al turismo come risorsa.

Insieme, creeremo una città verde, attraente per la vita e per gli investimenti aziendali, in cui tutti avranno pari opportunità ed in cui tutti potranno realizzare il proprio potenziale, indipendentemente dall’appartenenza partitica. Una città che si prenderà cura dei propri bambini e si prenderà cura del loro futuro, una città che fornirà tutte le cure necessarie ai propri cittadini anziani.

Ormai non bisogna più  convincere nessuno dell’esistenza del cambiamento climatico, che è diventato il tema e la sfida centrale per la  nostra generazione. Dobbiamo agire ora e  con urgenza per mitigare l’impatto del cambiamento climatico sulla società e sull’economia, offrendo soluzioni pratiche e realizzabili  al fine di costruire una città resiliente, solidale e di successo.

Definiremo le priorità dello sviluppo della città tramite processi democratici aperti, insieme ai cittadini. Risolveremo il problema del Centro di gestione dei rifiuti Kaštijun ed impediremo ulteriori rischi per la salute degli abitanti. Attueremo il Piano verde per la città di Pola ed utilizzeremo i fondi  dell’UE a nostra disposizione per favorire la transizione verde incoraggiando  la nascita di un tessuto economico sostenibile che richiederà la creazione di nuove professionalità, altamente qualificate che garantiranno lo sviluppo sostenibile della città.  Intendiamo valorizzare al meglio il ruolo dei giovani e le loro potenzialità, motivandoli  a restare, crescere e agire nella loro città creando le condizioni perchè questo accada nel migliore dei modi. 

Faremo in modo che i cittadini possano essere  supervisori del lavoro dell’amministrazione e delle diverse aziende comunali. Forniremo informazioni in modo trasparente su come verrà  speso il denaro pubblico. Renderemo completamente trasparenti le procedure dei bandi di concorso per la selezione di personale  e degli appalti pubblici, utilizzando innovazioni tecnologiche e buone pratiche modellate su esempi di altre città di successo.

Manterremo e miglioreremo i punti chiave dello stato sociale:  istruzione, servizi sociali e residenziali  e la salute. Modernizzeremo le infrastrutture pubbliche e difenderemo i beni ed i servizi pubblici dalla privatizzazione e dalla deregolamentazione. Ci occuperemo dei diritti delle minoranze che possono essere realizzati solamente se tutti hanno cura di tutti.

Il crollo del cantiere navale Uljanik e la pandemia portata dal COVID-19 hanno portato alla luce la grave stagnazione e l’arretratezza in cui si trova la città di Pola. Una semplice passeggiata per le strade più rappresentative della città, come  via Kandler, via dei Sergi o le diverse salite verso il Castello, ci lascia una sensazione di disgusto e vergogna. Il centro storico della città, dovrebbe essere la parte più ordinata e rappresentativa della città, invece è abbandonato al  degrado insieme ai piccoli imprenditori che vi sono legati tramite le loro attività. Ci occuperemo del rilancio del centro della città non solo durante la stagione turistica, ma per tutto l’anno. I contenuti della città devono essere pianificati e progettati insieme ai cittadini e devono diventare la base dello sviluppo della città. Pertanto, l’attenzione sarà rivolta al benessere di tutti i cittadini, non solo ai rappresentanti delle élite politiche ed economiche.

È giunto il momento di invertire le tendenze negative e fare diventare Pola una città di successo, solidale, sana e resiliente. Noi possiamo farlo! Possiamo farlo insieme.

Program za lokalne izbore 2021.


  • Prva točka izbornog programa – ODGOVORNO I TRANSPARENTNO UPRAVLJANJE
    Iskoristit ćemo prednosti današnje tehnologije koja omogućava da svatko ima uvid u svaku kunu potrošenog javnog novca. Uspostavit ćemo mehanizme odgovornosti i uključenosti građana u nadzor i odlučivanje. Stvorit ćemo uvjete i iskoristiti potencijal najboljih kadrova koje Pula može ponuditi kako više nikada ne bi bila potrebna stranačka iskaznica ili obiteljska veza za zapošljavanje.  […]
  • Druga točka izbornog programa – KRETANJE U GRADU
    Mobilnost je jedna od osnovnih ljudskih potreba, a urbana sredina treba udovoljavati našoj potrebi za kretanjem. Shodno tome, u gradskim aglomeracijama postoje različiti načini prijevoza, a svaki korisnik bira sebi optimalan način putovanja.  Pametan grad je u prilici ponuditi optimalnu kombinaciju za kretanje (ekološki i ekonomski aspekt) i ponudom motivirati i usmjeriti građane na […]
  • Treća točka izbornog programa – PRIUŠTIVO STANOVANJE
    Po troškovima stanovanja Pula je danas jedan od skupljih gradova u odnosu na prosječna primanja stanovnika. Problem nalaženja stanova za najam tokom cijele godine nešto je umanjen COVID krizom, ali ostaje problem nalaženja stanova za najam po prihvatljivim cijenama. Grad Pula nema objavljene podatke o svojoj imovini koju daje u najam, a cijeli proces […]